نمایندگی های خارجی

نمایندگی آقای کاردوک عراق - شهر سلیمانیه
-
/
/
نمایندگی کشور قزاقستان - شهر اکتاو
/
/
نمایندگی کشور آذربایجان - شهر باکو
/
/