افشین کهن ترابی - مدیریت واحد دیجیتال مارکتینگ-29 سال سابقه فروش و بازریابی در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان و چینی کرد و ...

چکیده

1401/5/26
146 بازدید
افشین کهن ترابی - مدیریت واحد دیجیتال مارکتینگ-29 سال سابقه فروش و بازریابی در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان و چینی کرد و ...

29 سال سابقه فروش و بازریابی در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان و ...